Propstei Braunschweig

Anschrift

Propstei Braunschweig    Schützenstraße 23    38100 Braunschweig

Propsteisekretärin Nicole Klabunde

Tel. 0531 471824

Fax 0531 471818

E-Mail

Propsteisekretärin Sabine Labersweiler

Tel. 0531/471844

Fax. 0531/ 471818

E-Mail

 

Propsteisekretärin Jutta Kühne

Tel. 0531/471875

Fax: 0531471818

E-Mail

03.02.2016

Propsteisekretärin Elisabeth Grabenhorst

Tel. 0531/471824

E-Mail

Elisabeth Grabenhorst -  Freitag im Propsteibüro.